logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Quan hệ cổ đông Tin tức
STT Chủ đề Tải về
121

10. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS

- (07/05/2018)

243 KB
122

11. Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động kèm theo Điều lệ tổ chức và hoạt động

- (07/05/2018)

642 KB
123

12. Tờ trình thông qua Quy chế quản trị, Quy chế quản trị

- (07/05/2018)

594 KB
124

13. Tờ trình thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài

- (07/05/2018)

162 KB
125

14. Tờ trình kế hoạch SXKD và đấu tư năm 2018, định hướng đến năm 2020

- (07/05/2018)

344 KB
126

15. Tờ trình mức chi trả thù lao HĐQT, BKS 7 tháng cuối năm 2018

- (07/05/2018)

200 KB
127

16. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 7 tháng cuối năm 2018

- (07/05/2018)

164 KB
128

17. Tờ trình đăng ký giao dịch/niêm yết chứng khoán

- (07/05/2018)

166 KB
129

23. Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ lần đầu

- (07/05/2018)

232 KB
130

24. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ lần đầu

- (07/05/2018)

221 KB
131

Công bố kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2018, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

- (11/04/2018)

225 KB
132

Công bố chế độ, tiền lương, tiền thưởng của DN năm 2017 và kế hoạch 2018

- (30/03/2018)

143 KB
133

Báo cáo thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước

- (19/03/2018)

211 KB
134

Chào bán thỏa thuận công khai cổ phần hóa Công ty Mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN

- (13/02/2018)

65 KB
135

BC Quyết toán Tài chính Quý III - năm 2017

- (03/11/2017)

777 KB
136

BC Tình hình Tài chính 9 tháng - năm 2017

- (03/11/2017)

526 KB
137

BC Tài chính hợp nhất - 31/12/2016 (đã được kiểm toán)

- (03/11/2017)

3.3 MB
138

Dự thảo Phương án Cổ phần hóa Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

- (24/09/2017)

3.4 MB
139

Dự thảo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Cao su Việt Nam  - Công ty cổ phần

- (24/09/2017)

1.3 MB
140

BC Tài chính hợp nhất Công ty Mẹ - Tập đoàn 6 tháng đầu năm 2017

- (05/09/2017)

3.8 MB
141

Báo cáo Quyết toán Tài chính Quý II - 2017

- (31/07/2017)

1.4 MB
142

Công bố tạm giao kế hoạch SXKD năm 2017 - Tập đoàn CN Cao su VN

- (21/07/2017)

214 KB
143

Báo cáo đánh giá về kế hoạch sản suất kinh doanh năm 2017 và kết quả thực hiện 03 năm 2014-2016 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

- (06/07/2017)

279 KB
144

Công văn 1840/CSVN-KHĐT : V/v Công bố báo cáo tài chính tiêng năm 2016 - Công ty mẹ-Tập đoàn

- (30/06/2017)

2.3 MB
145

- BC Tài chín riêng, Tài chính Hợp nhất, Quy chế quản lý nội bộ của Công ty Mẹ - VRG
- BC thống kê thu nhập của CBCNV và viên chức quản lý (2016)
- BC đánh giá giám sá ttài chính của Công ty Mẹ-VRG
- BC tài chính quý I của Công ty Mẹ-VRG (2017)

- (30/06/2017)

7.9 MB
146 Báo cáo công bố tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2016 - (03/04/2017)
191 KB
147 QĐ phê duyệt Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2016 Tập đoàn CNCS VN - (27/02/2017)
219 KB
« 1 2 3 4 5