logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Văn bản pháp quy
STT Chủ đề Số Tải về
301 Loại văn bản: Quyết định - Số: 44/2011-QĐ-TTg
Quyết định : Ban hành danh mục các chương trình, dự án ưu tiên được xem xét cấp bảo lãnh Chính phủ.
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
44/2011-QĐ-TTg (18/08/2011)
364 KB
302 Loại văn bản: Nghị quyết - Số: 08/2011/QH13
Ban hành bổ sung một số giẢi pháp về thuế nhầm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân
Nơi ban hành: Quốc hội
08/2011/QH13 (06/08/2011)
7 KB
303 Loại văn bản: Công văn - Số: 4113/BNN-HTQT
Xin visa cho người nước ngoài
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
4113/BNN-HTQT (18/08/2011)
577 KB
304 Loại văn bản: Công văn - Số: 1326/BXD-QLN
Hướng dẫn kiểm kê, đánh giá lại tài sản cố định là nhà, vật kiến trúc.
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
1326/BXD-QLN (08/08/2011)
255 KB
305 Loại văn bản: Quyết định - Số: 1342/QĐ-TTg
Thành lập Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
1342/QĐ-TTg (05/08/2011)
114 KB
306 Loại văn bản: Nghị định - Số: 67/2011/NĐ-CP
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường
Nơi ban hành: Chính phủ
67/2011/NĐ-CP (08/08/2011)
190 KB
307 Loại văn bản: Nghị định - Số: 68/2011/NĐ-CP
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghịđịnh số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập
Nơi ban hành: Chính phủ
68/2011/NĐ-CP (08/08/2011)
670 KB
308 Loại văn bản: Công văn - Số: 2132/BTTTT-VNCERT
Công văn : Hướng dẫn đảm bảo an toàn thông tin cho các Cổng/Trang thông tin điện tử.
Nơi ban hành: Bộ Thông Tin và Truyền Thông
2132/BTTTT-VNCERT (18/07/2011)
1.2 MB
309 Loại văn bản: Chỉ thị - Số: 1315/CT-TTg
Chấn chỉnh việc thực hiện hoạt động đấu thầu sử dụng vốn nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
1315/CT-TTg (03/08/2011)
144 KB
310 Loại văn bản: Quyết định - Số: 1682/QĐ-BNN-TCCB
Tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
1682/QĐ-BNN-TCCB (21/07/2011)
1.8 MB