logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Văn bản pháp quy
STT Chủ đề Số Tải về
321 Loại văn bản: Thông tư - Số: 177/2009/TT-BTC
Thông tư hướng dẫn xác định thu nhập chịu thuế đối với chênh lệch tỷ giá của các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ.
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
177/2009/TT-BTC (10/09/2009)
121 KB
322 Loại văn bản: Thông tư - Số: 228/2009/TT-BTC
Thông tư hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp.
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
228/2009/TT-BTC (07/12/2009)
773 KB
323 Loại văn bản: Thông tư - Số: 210/2009/TT-BTC
Thông tư hướng dẫn chuẩn mực kế toán quốc tế về trình bày báo cáo tài chính và thuyết minh thông tin đối với công cụ tài chính.
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
210/2009/TT-BTC (06/11/2009)
1 MB
324 Loại văn bản: Thông tư - Số: 203/2009/TT-BTC
Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng trích khấu hao tài sản cố định.
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
203/2009/TT-BTC (20/10/2009)
325 Loại văn bản: Thông tư - Số: 201/2009/TT-BTC
Thông tư hướng dẫn xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá trong doanh nghiệp.
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
201/2009/TT-BTC (15/10/2009)
305 KB
326 Loại văn bản: Nghị định - Số: 53/2011/NĐ-CP
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
Nơi ban hành: Chính phủ
53/2011/NĐ-CP (01/07/2011)
355 KB
327 Loại văn bản: Quyết định - Số: 1420/QĐ-BNN-ĐMDN
Danh sách các doanh nghiệp Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ thuộc Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn thực hiện thí điểm kiểm kê, đánh giá lại giá trị tài sản vốn tại thời điểm 0h ngày 01 tháng 07 năm 2011.
Nơi ban hành: Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
1420/QĐ-BNN-ĐMDN (28/06/2011)
142 KB
328 Loại văn bản: Thông tư - Số: 92/2011/TT-BTC
Thông tư hướng dẫn trợ cấp khó khăn cho người lao động trong doanh nghiệp theo Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 30/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
92/2011/TT-BTC (23/06/2011)
79 KB
329 Loại văn bản: Thông tư - Số: 86/2011/TT-BTC
Thông tư quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước.
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
86/2011/TT-BTC (17/06/2011)
617 KB
330 Loại văn bản: Thông tư - Số: 97/2010/TT-BTC
Thông tư quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
Nơi ban hành: Bộ T? i Chính
97/2010/TT-BTC (06/07/2010)
212 KB