logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Văn bản pháp quy
STT Chủ đề Số Tải về
331 Loại văn bản: Thông tư - Số: 96/2010/TT-BTC
Thông tư hướng dẫn phục hồi, xử lý tài liệu kế toán bị mất hoặc bị hủy hoại do các nguyên nhân khách quan.
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
96/2010/TT-BTC (05/07/2010)
120 KB
332 Loại văn bản: Thông tư - Số: 117/2010/TT-BTC
Hướng dẫn cơ chế tài chính của Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
Nơi ban hành: Bộ T? i Chính
117/2010/TT-BTC (05/08/2010)
582 KB
333 Loại văn bản: Thông tư - Số: 138/2010/TT-BTC
Hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận đối với Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
138/2010/TT-BTC (17/09/2010)
108 KB
334 Loại văn bản: Thông tư - Số: 34/2011/TT-BTC
Sửa đổi Thông tư số 288/2009/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp.
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
34/2011/TT-BTC (14/03/2011)
54 KB
335 Loại văn bản: Thông tư - Số: 25/2011/TT-BTC
Thông tư Quy định về đấu giá bán hàng dự trữ Quốc gia
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
25/2011/TT-BTC (25/02/2011)
132 KB
336 Loại văn bản: Quyết định - Số: 856/QĐ-BTC
QUYẾT ĐỊNH DANH SÁCH DOANH NGHIỆP THUỘC DIỆN TỔNG CỤC THUẾ TRỰC TIẾP TỔ CHỨC CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
856/QĐ-BTC (19/04/2010)
46 KB
337 Loại văn bản: Thông tư - Số: 79/2010/TT-BTC
Thông tư hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển đổi công ty Nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
Nơi ban hành: Bộ Tài Chính
79/2010/TT-BTC (24/05/2007)
130 KB
338 Loại văn bản: Thông tư - Số: 62/2009/TT-BTC
Hướng dẫn sửa đổi bổ sung Thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/09/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật thuế thu nhập cá nhân.
Nơi ban hành: Bộ T? i Chính
62/2009/TT-BTC (27/03/2009)
359 KB
339 Loại văn bản: Quyết định - Số: 02/2010/QĐ-KTNN
Quyết định Ban hành quy trình kiểm toán doanh nghiệp nhà nước
Nơi ban hành: ...
02/2010/QĐ-KTNN (27/01/2010)
72 KB
340 Loại văn bản: Nghị định - Số: 09/2009/NĐ-CP
Ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác.
Nơi ban hành: Thủ Tướng Chính Phủ
09/2009/NĐ-CP (05/02/2009)
553 KB