logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Văn bản pháp quy
STT Chủ đề Số Tải về
381 Loại văn bản: Thông tư - Số: 01/2005/TT-BLĐTBXH
Thông tư của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội số 01/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/05/2005 hướng dẫn chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với TGĐ, PTGĐ, PGĐ, KTT và công nhân, viên chức, nhân viên trong các công ty Nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
01/2005/TT-BLĐTBXH (05/01/2005)
17 KB
382 Loại văn bản: Thông tư liên tịch - Số: 01/2005/TTLT/BTP-BNV
Thông tư Liên tịch Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ số 01/2005/TTLT/BTP-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2005 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 122/2004/NĐ-CP ngày 18/5/2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc UBND Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương và Doanh nghiệp Nhà nước
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ
01/2005/TTLT/BTP-BNV (24/01/2005)
5 KB
383 Loại văn bản: Nghị định - Số: 04/2005/NĐ-CP
Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về khiếu nại, tố cáo về lao động
Nơi ban hành: Chính phủ
04/2005/NĐ-CP (11/01/2005)
16 KB
384 Loại văn bản: Nghị định - Số: 208/2004/NĐ-CP
Nghị định của Chính phủ số 208/2004/NĐ-CP ngày 14 thág 12 năm 2004 về việc điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội
Nơi ban hành: Chính phủ
208/2004/NĐ-CP (14/12/2004)
6 KB
385 Loại văn bản: Nghị định - Số: 125/2004/NĐ-CP
Nghị định của Chính phủ số 125/2004/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2004 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 03/2000/NĐ-CP ngày 03/02/2000 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp
Nơi ban hành: Chính phủ
125/2004/NĐ-CP (19/05/2004)
8 KB
386 Loại văn bản: Thông tư - Số: 09/2005/TT-BLĐTBXH
Thông tư của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội số 09/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 01 năm 2005 hướng dẫn tính năng suất lao động bình quân và tiền lương bình quân trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
09/2005/TT-BLĐTBXH (05/01/2005)
12 KB
387 Loại văn bản: Nghị định - Số: 206/2004/NĐ-CP
Nghị định của Chính phủ số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 quy định quản lý lao động tiền lương và thu nhập trong các công ty nhà nước
Nơi ban hành: Chính phủ
206/2004/NĐ-CP (14/12/2004)
5 KB
388 Loại văn bản: Thông tư - Số: 07/2005/TT-BLĐTBXH
Thông tư của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội số 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 01 năm 2005 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các Công ty nhà nước
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
07/2005/TT-BLĐTBXH (05/01/2005)
31 KB
389 Loại văn bản: Thông tư - Số: 03/2005/TT-BLĐTBXH
Thông tư của Bộ Lao động - thương binh và Xã hội số 03/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 01 năm 2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc trong các Công ty Nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính Phủ
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
03/2005/TT-BLĐTBXH (05/01/2005)
4 KB
390 Loại văn bản: Thông tư liên tịch - Số: 01/2005/TTLT.BNV.BTC
Thông tư Liên tịch của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính số 01/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2005 hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính
01/2005/TTLT.BNV.BTC (05/01/2005)
64 KB